Wednesday, 08 10th

Last update03:56:08 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มหน่วยงาน

imagesแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

images

2.แบบฟอร์มรายงานการเดินทางส่วนที่ 1

images

3.แบบฟอร์มรายงานการเดินทางส่วนที่ 2

images

4.แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

images

5.แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)

images

6.แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ

images

7.แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

images

8.แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร

images

9.แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

images

10.แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

images

11.แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

images

12.แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

images

13.แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

images

14.แบบฟอร์มใบส่งเงิน

images

15.แบบฟอร์มใบลงเวลา

images

16.แบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนไปองครักษ์

images

17.หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

images

18.หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ

images

19.แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

images

20.คำขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์

images

21.แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. 49

images

22.แบบขออนุมัติเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

images

23.แบบฟอร์มขออนุมัติจัดเลี้ยง

images

24.แบบฟอร์มสวัสดิการพนักงาน (คนไข้ใน)

images

25.ขออนุมัติเบิก OT

images

26.ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

images

27.ค่าสมนาคุณอาจาย์แพทย์ 51

images

28.ค่าอ่านผลงาน 51

images

29.แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม/อมรม

images

30.แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางคนเดียว

images

31.แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางหมู่คณะ

images

32.รายละเอียดการใช้และการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

images

33.หนังสือประทับตรา

images

34.แบบฟอร์มใบนำส่งค่าปรับและพิมพ์ข้อมูลห้องสมุด

images

35.แบบฟอร์มใบสำเนาเงินสวัสดิการ

images

36.แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ

images

37.แบบขอรับค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งหัวหน้างาน    

images

38.แบบขอรับค่าตอบแทน สาขาขาดแคลน

images

39.แบบฟอร์มใบขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

images

40.ใบสำคัญรับเงินวิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home แบบฟอร์มการเงิน