Tuesday, 12 01st

Last update04:47:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                                                                                         

                                               33333                  

                                                                    นางรัชนีพร  อุปไมย์             

                                                    รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม     

   messageImage 1551931978557          70604           87742 

    นางสาวเสาวนีย์   จันทร์น้อย       นางสาวลัดดาพร  ละออโชติสมบัติ        นางสาวชฎามาศ  ช่วยขุน

        นักจัดการงานทั่วไป                       นักจัดการงานทั่วไป                           นักจัดการงานทั่วไป

    70831          messageImage 1548485586131         72256   

      นางสาวอมรรัตน์  ทองเติม                นางสาวสุวรรณา  จันทศร                    นายศรุตต์    นิ่มเรือง  

        ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                             ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                               ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

 

     messageImage 1548485611200            messageImage 1560935497172              messageImage 1560936007117   

         นายภานุ  สัจจวิโส                        นายเกรียงไกร  ลือวัฒนา                       นายพิทยา   มูลศรี

          ผู้ปฏิบัติงานช่าง                               ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                         พนักงานบริการ  ผู้ช่วยช่าง

     messageImage 1548485599571        messageImage 1548486131036       messageImage 1560935750902

            นายศุภโชค  ศรีบุตร                         นายสำเริง  อู่เล็ก                              นายซอดีรีน  มั่นคง

         พนักงานบริการ  คนงาน                 พนักงานบริการ  คนสวน                     พนักงานบริการ  คนสวน

 

     103650        103652

          นายกฤษณะ   รุ่งกำจัด                        นายกิตติชัย    เอี่ยมปา

         พนักงานบริการ ผู้ช่วยช่าง                       ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป