Monday, 11 18th

Last update07:54:44 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                                                                                         

                                                        70602

                                                                                          นางสาวเสวนีย์  จันทร์น้อย

                                                                         รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

        70604     87742      70831     messageImage 1548485586131

 นางสาวลัดดาพร  ละออโชติสมบัติ     นางสาวชฎามาศ  ช่วยขุน            นางสาวอมรรัตน์  ทองเติม        นางสาวสุวรรณา  จันทศร                     

 

          นักจัดการงานทั่วไป                     นักจัดการงานทั่วไป                     ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                    ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                        

 

       70598      72256      messageImage 1548485611200      messageImage 1560935497172                         

      นางสาวทักศิณา  บุญประสพ         นายศรุตต์    นิ่มเรือง                     นายภานุ     สัจจวิโส               นายเกรียงไกร ลือวัฒนา                             

            ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                      ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                        ผู้ปฏิบัติงานช่าง                       ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                        

 

 

 

        messageImage 1560936007117     messageImage 1548485599571     messageImage 1548486131036      messageImage 1560935750902

              นายพิทยา  มูลศรี                     นายศุภโชค  ศรีบุตร                         นายสำเริง  อู่เล็ก                          นายซอดีรีน  มั่นคง

       พนักงานบริการ ผู้ช่วยช่าง              พนักงานบริการ  คนงาน                 พนักงานบริการ  คนสวน                พนักงานบริการ  คนสวน