Tuesday, 08 04th

Last update04:47:24 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                                                                                         

                                                          33333                  

                                                                                                นางรัชนีพร  อุปไมย์             

                                                                         รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

    messageImage 1551931978557      70604           87742            70831   

    นางสาวเสาวนีย์   จันทร์น้อย    นางสาวลัดดาพร  ละออโชติสมบัติ       นางสาวชฎามาศ  ช่วยขุน                    นางสาวอมรัตน์  ทองเติม              

        นักจัดการงานทั่วไป                    นักจัดการงานทั่วไป                       นักจัดการงานทั่วไป                               ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                        

 

        messageImage 1548485586131        72256      messageImage 1548485611200      messageImage 1560935497172                         

      นางสาวสุวรรณา  จันทศร                        นายศรุตต์    นิ่มเรือง                   นายภานุ     สัจจวิโส               นายเกรียงไกร ลือวัฒนา                             

            ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                              ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                        ผู้ปฏิบัติงานช่าง                      ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                        

 

 

 

        messageImage 1560936007117     messageImage 1548485599571     messageImage 1548486131036      messageImage 1560935750902

              นายพิทยา  มูลศรี                     นายศุภโชค  ศรีบุตร                         นายสำเริง  อู่เล็ก                          นายซอดีรีน  มั่นคง

       พนักงานบริการ ผู้ช่วยช่าง              พนักงานบริการ  คนงาน                 พนักงานบริการ  คนสวน                พนักงานบริการ  คนสวน

 

             103650       103652

                 นายกฤษณะ  รุ่งกำจัด                           นายกิตติชัย  เอี่ยมปา

             พนักงานบริการ ผู้ช่วยช่าง                       ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป