ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ent

ent

IMG 3552S 18595926S 18595924

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

  1. ให้ความรู้และคัดกรองผู้ป่วยที่มีระดับการได้ยินในระดับรุนแรง

  2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีระดับการได้ยินรุนแรง

  3. จัดประชุมบรรยายให้ความรู้ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

  4. ให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  5. บริการตรวจ ล้าง อบเครื่องช่วยฟัง

 

โครงการนี้สร้างความตระหนักในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพหู และเรื่องการได้ยิน ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องช่วยฟังให้เกิดประโยชน์ การดูแลเครื่องช่วยฟัง มีบริการตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังฟรี