ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

"เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. 

และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแผนพัฒนาคุณภาพภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก จำนวน 2 อัตรา รอบ 2 

IMG 3552S 18595926S 18595924

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

  1. ให้ความรู้และคัดกรองผู้ป่วยที่มีระดับการได้ยินในระดับรุนแรง

  2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีระดับการได้ยินรุนแรง

  3. จัดประชุมบรรยายให้ความรู้ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

  4. ให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  5. บริการตรวจ ล้าง อบเครื่องช่วยฟัง

 

โครงการนี้สร้างความตระหนักในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพหู และเรื่องการได้ยิน ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องช่วยฟังให้เกิดประโยชน์ การดูแลเครื่องช่วยฟัง มีบริการตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังฟรี