ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย,กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันทางการแพทย์จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมในการจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"

01

02

03

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ
บริเวณลานใต้อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน)

โดยกิจกรรมภายในงาน ให้บริการวิชาการด้านความรู้แก่ผู้สูงวัย
ประชาชนทั่วไปในการดูแลสุขภาพตนเอง และการป้องกันการเกิดโรค
บริการการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ เพื่อคัดกรองโรค
และหาแนวทางแก้ไขก่อนเกิดปัญหาเรื้อรังและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเ
บื้องต้นได้ และมีคลินิกผู้สูงวัย และผู้พิการ ได้แก่ คลินิกวัยทอง คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกนรีเวช
คลินิกจิตเวช คลินิกจักษุ คลินิกตรวจการได้ยิน และแก้ไขการพูด ไว้ให้คำปรึกษา

0071   0015 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครูภายในภาควิชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

ให้ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังและเทคโนโลยี

Page 1 of 2