ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครูภายในภาควิชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

ให้ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังและเทคโนโลยี

เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ดำเนินงาน  มศว คลินิก ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

จัดโครงการสานสัมพันธ์ปีใหม่ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.