ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

สถานที่ดำเนินงาน  มศว คลินิก ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ประชาชนการตรวจคัดกรองสุขภาพ ในด้านการโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไข้หวัด โรคปวดหลัง ปวดศีรษะ การให้ความรู้กับประชาชนในเครือข่ายสุขภาพชุมชนเมือง มศว ประสานมิตร

2. การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุในโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน และการจัดการสุขภาพป้องกันโรคความจำเสื่อม และอัลไซมเมอร์ และการทำกายภาพบำบัด

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคในภาวะเริ่มแรก และแนวทางแก้ไขก่อนเกิดปัญหาเรื้อรัง

4. พัฒนาเครือข่ายชุมชนดูแลตนเองที่เข้มแข็งในชุมชนเมืองประสานมิตรเข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0 การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไขหวัดใหญ่ การบันทึกอาการ การรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมทั้งการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนองค์ความรู้กับ มศว คลินิก ประสานมิตร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัย สำหรับผู้สูงอายุจะสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพและโรคที่เป็นอยู่ 

2. เสริมความสามัคคี โดยให้ชุมชนมีการดูแลกันเอง ร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน มีแนวคิด และแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันโรคต่างๆ และการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาเครือข่ายชุมชนดูแลตนเองที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนองค์ความรู้กับ มศว คลินิก และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. พัฒนาแบบบูรณการณ์หน่วยงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และ มศว คลินิก ร่วมกับชุมชนในการดูแลผู้ป่วย

 

190212 0001 190212 0004
190212 0005 190212 0007
190212 0006 190212 0008

 

Last modified on Tuesday, 12 February 2019 08:48
admin

Administrator

Latest from admin