ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

และให้ความรู้ผู้สูงวัยป้องกันโรคเวียนศีรษะด้วยอุปกรณ์จากยางพารา หน่วยงาน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ปีงบประมาณ 2562 สถานที่ดำเนินงาน จังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ รพสต บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง 

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลการทำแผลประเภทต่างๆ การหายของแผลให้กับสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. แกนนำชุมชน อาสาสมัคร พยาบาล เจ้าหน้าที่สารธารณสุขชุมชน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นิสิตพยาบาล นิสิตทันตแพทย์ ให้มีความรู้ความชำนาญสามารถเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชน

2. เพื่อฝึกฝนทักษะในทำแผล การเย็บแผลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สารธารณสุข นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นิสิตพยาบาล นิสิตทันตแพทย์ ให้มีความรู้ความชำนาญสามารถเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชน

3. เพื่อฝึกทักษะการสอนเรื่องการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ

4. พัฒนาแบบบูรณการณ์หน่วยงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ในเขตสุขภาพ สปสช.เขต 4 และ 6 ภายใต้ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นิสิตพยาบาล นิสิตทันตแพทย์ เพื่อฝึกฝนทักษะในการเย็บแผลและการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ก่อนทำหัตถการจริง

20190206 190206 0001 20190206 190206 0002
20190206 190206 0003 20190206 190206 0004
20190206 190206 0005 20190206 190206 0006
20190206 190206 0018 20190206 190206 0017
20190206 190206 0016 20190206 190206 0015
20190206 190206 0013 20190206 190206 0012

 

admin

Administrator

Latest from admin