ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

IMG 3552S 18595926S 18595924

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

  1. ให้ความรู้และคัดกรองผู้ป่วยที่มีระดับการได้ยินในระดับรุนแรง

  2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีระดับการได้ยินรุนแรง

  3. จัดประชุมบรรยายให้ความรู้ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

  4. ให้บริการด้านการฟื้นฟูผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  5. บริการตรวจ ล้าง อบเครื่องช่วยฟัง

 

โครงการนี้สร้างความตระหนักในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการดูแลรักษาสุขภาพหู และเรื่องการได้ยิน ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องช่วยฟังให้เกิดประโยชน์ การดูแลเครื่องช่วยฟัง มีบริการตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังฟรี

 

 

 

Last modified on Thursday, 24 May 2018 04:45
ent