ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
images แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน 
images ภาพประกาศรับสมัคร 
images การสอบสัมภาษณ์ (แพทย์ประจำบ้าน)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
images หลักฐานและเอกสารการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 
images หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (เดิม พ.ศ.2554)
images หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
ฉบับ พ.ศ.2561
images คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
images คู่มือแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2559
  แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561
images แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
images แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
images แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
images รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
images ตารางกิจกรรมวิชาการแพทย์ประจำบ้าน
images ตารางการปฏิบัติงานคลินิก
  ระบบบันทึกหัตถการแพทย์ประจำบ้าน
  หัตถการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
images Nasal endoscopy with biopsy
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
images Tonsillectomy แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
images Tracheostomy แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
  หัตถการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
images FESS แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 
images Myringotomy with ventilation tube
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 
images Panendoscopy ชั้นปีที่ 2 
images Submandibular gland extirpation ชั้นปีที่ 2 
images Thyroidectomy ชั้นปีที่ 2 
  หัตถการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 
images Laryngectomy ชั้นปีที่ 3 
images Superficial parotidectomy ชั้นปีที่ 3
images Temporal bone dissection ชั้นปีที่ 3
images Tympanoplasty ชั้นปีที่ 3
images อาจารย์ที่ปรึกษา
  ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน
images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา  2554 - 2557
images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา  2555 - 2558
images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา  2557 - 2560
images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา  2558 - 2561
images

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา  2559 - 2562

images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา  2560 - 2563
images แพทย์ประจำบ้านภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา  2561 - 2564
images นโยบายหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
images รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 
images อัตราการสอบวุฒิบัตร
การอุทธรณ์
images แบบคำร้องและแนวทางการการอุทธรณ์
ผลการคัดเลือก
images แบบคำร้องและแนวทางการอุทธรณ์
ผลการประเมิน
images กระบวนการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
images ผลการประเมินหลักสูตร