ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Our mission)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
บัณฑิตย่อมฝึกตน           
                                                                                                                     
ปณิธาน
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
2. พัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ทางวิชาชีพ งานวิจัย และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันสมัย
4. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและการบริการ
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของภาควิชาฯให้มีมาตรฐาน
6. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการรักษา
การวางแผนป้องกันโรคและมีอัตลักษณ์ในด้านการสอน


พันธกิจ
1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบการสอนในรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
3. ให้บริการทางการแพทย์  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลิตงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
5. สนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และขอรับรองการฝึกอบรมภายในปี 2561
7. มีการบริหารจัดการภายในภาควิชาอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้