Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บุคลากร (Staff)

 Staff สายวิชาการ

 

Cap1.1

 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 แพทย์หญิงนิโลบล ยาทองไชย  

 ตำแหน่ง  : อาจารย์

 เบอร์ติดต่อภายใน  : 10116

 Curriculum Vitae THAI

 Curriculum Vitae ENG

 

Cap1.2

 แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ สุวิทวัส

  ตำแหน่ง  :  อาจารย์

 เบอร์ติดต่อภายใน  : 10116

Curriculum Vitae THAI

Curriculum Vitae ENG

cap1.3

 แพทย์หญิงณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร   

 ตำแหน่ง :  แพทย์ใช้ทุน (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อภายใน : 10116

Curriculum Vitae THAI

Curriculum Vitae ENG

 

cap1.6

นายแพทย์วีรภัทร  พนานิธิ

ตำแหน่ง : แพทย์ใช้ทุน

เบอร์ติดต่อภายใน : 10116

Curriculum Vitae THAI 

Curriculum Vitae ENG

cap1.5

แพทย์หญิงนิลลักษมี  ฉินกมลทอง

ตำแหน่ง  :  แพทย์ใช้ทุน (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อภายใน : 10116

Curriculum Vitae THAI 

Curriculum Vitae ENG

Staff สายสนับสนุน

cap1.4

 นางสาวสรัลรัตน์  สุขศิลป์

 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 เบอร์ติดต่อภายใน : 60606 - 7

 Curriculum Vitae THAI

 Curriculum Vitae ENG