Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM-1

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) เรื่อง พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลหน่วยงานอุบัติและฉุกเฉินตามกระบวนการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

KM  Page 1

KM Page 2

KM Page 3

KM  Page 4

KM  Page 5

KM Page 6

KM Page 7

KM Page 8

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมต้อนรับและรับการเยี่ยมรับรองคุณภาพ Re-accreditation Survey ครั้งที่ 2 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานทีมนำทางคลินิก ประธานระบบงานสำคัญ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

Re-accreditation Survey

 

 

ACLS 1

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มศว จัด Workshop ACLS  สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ ห้องเรียน PBL ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว

ACLS2ACLS3ACLS4

 

Pic9-3-61.2

โครงการประชุมร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และโรงพยาบาลสมทบ (โรงพยาบาลตำรวจ , ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ชลประทาน และ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ฝึกปฏิบัติงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                        เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษา ชั้น ๔ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Pic9-3-61

 

 km ddc mainpage s-1

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง

เรื่อง ความเสี่ยงที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จังหงัดนครนายก

KM May2018

te 

 

 

IMG 0161

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกัน จัด โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 17-18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ ภูไอยรา รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล ให้การบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และตรงความต้องการของผู้รับบริการภายนอก และผู้รับบริการภายใน

2. เพื่อบริหารจัดการและลดความเสี่ยงสำคัญในหน่วยงาน

3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนิสิตแพทย์

4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ บุคลากรในหน่วยงาน

Picweb Page 1Picweb Page 5

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดทำ การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาทีมช่วยฟื้นคืนชีพในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

Capture1
Capture2

fetwKM CPR

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วม กับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดประชุมงานเพื่อปรึกษาหารือ ทบทวนกิจกรรมสำคัญและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

 

26909257 1981451555205796 1055666773 o 26909273 1981451538539131 801215811 o 26909408 1981451588539126 1768105050 o
26909347 1981451578539127 432087536 o 26909406 1981451571872461 747771786 o 26941489 1981451521872466 1736945521 o
26982430 1981451545205797 678741140 o 26941638 1981451508539134 1396338355 o 26972118 1981451485205803 682522637 o

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วม กับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดประชุมงานเพื่อปรึกษาหารือ ทบทวนกิจกรรมสำคัญและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
 
14-12-60.2
14-12-60.3     14-12-60.4    
14-12-60.6 14-12-60.9
14-12-60.1
14-12-60.10
Page 1 of 2