Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

KM-1

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) เรื่อง พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลหน่วยงานอุบัติและฉุกเฉินตามกระบวนการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

KM  Page 1

KM Page 2

KM Page 3

KM  Page 4

KM  Page 5

KM Page 6

KM Page 7

KM Page 8

 

Last modified on Thursday, 21 May 2020 02:26