Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ความเสี่ยงที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

 km ddc mainpage s-1

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง

เรื่อง ความเสี่ยงที่อาจเกิดในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จังหงัดนครนายก

KM May2018

te 

 

 

Last modified on Tuesday, 07 August 2018 10:41