Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

สัมมนาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

IMG 0161

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกัน จัด โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 17-18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ ภูไอยรา รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล ให้การบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และตรงความต้องการของผู้รับบริการภายนอก และผู้รับบริการภายใน

2. เพื่อบริหารจัดการและลดความเสี่ยงสำคัญในหน่วยงาน

3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนิสิตแพทย์

4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ บุคลากรในหน่วยงาน

Picweb Page 1Picweb Page 5

Last modified on Tuesday, 07 August 2018 12:10