Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวกับภาควิชา (About-US)

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: home1

เปิดประวัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

          ศูนย์การแพทย์เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ.2542  ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้เริ่มให้บริการผู้ป่วยในช่วงนี้เป็นต้นมา   ในระยะแรกนั้นมีผู้ป่วยเข้ารับบริการประมาณ  10  คนต่อวัน มีแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  มีแพทย์เฉพาะทางแผนกหลักรับปรึกษาโรคตลอดเวลา 

          ในปีพ.ศ. 2547  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นครั้งแรก  ในช่วงนี้เริ่มมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ขึ้นปฏิบัติงาน ในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (พศก611)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์  เป็นประธานรายวิชา และมีทีมอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ร่วมกันสอนและดูแล

          ในปีพ.ศ. 2550 ในช่วงนี้มีการจัดตั้งหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินเกิดขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง

          ต่อมาปีพ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชิต  วิริยะโรจน์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 ตำแหน่ง

 

          ปัจจุบัน  แพทย์หญิงนิโลบล  ยาทองไชย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 มีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง  แพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 ตำแหน่ง  และเจ้าหน้าที่สายสนันสนุน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

Last modified on Friday, 13 September 2019 04:54
admin

Administrator