Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
biochemistry

biochemistry

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ดำรงตำแห่นง " ศาสตราจารย์ " ในสาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน  2559

 

miRamida

 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2563  ภาควิชาชีวเคมีได้จัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเตรียมสไลด์การเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

ได้เชิญ อ.ดร.สุภฆเณศร์  ชุณหศิริรักษ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ 

บุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

km4

 

km5

 

km3

 

km1

 

km

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563  มีพิธีมอบใบอนุญาตประประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และมีผู้บริหาร คณาจารย์

เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

p2p

 

p 1

     งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์  มศว

ในวันที่ 9 กันยายน  2563 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 1ss 

ss

 

2ss   

 

3ss

 

4ss

 

5ss

 

6ss

 

7ss

 

8ss

ภาควิชาช่ีวเคมี ได้รับประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา  2561 ณ วันที่ 28 สิงหาคม  2562

nn

 

 

lo

 

 

llo

 

sd

 

 

 

sdd

 

ssdd

 

sss

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2562  นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล  ผอ.สำนักงานคณบดี นำบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว

ถวายเทียนและจตุปัจจัย ไทยธรรม เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจุฬาภรณ์วนาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทั้งนี้ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

tt

 

tt1

 

tt2

 

tt3

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

ที่เวทีนานาชาติ เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเวทีนานาชาติ Nuremberg

ประเทศเยอรมันนี ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ผลงาน

kko

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร ได้จัดโครงการอบรมอัคคีภัย

โดย สถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพฯมหานคร มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

อบรมอัคคีภัย อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

AE

 

AE1

 

AE2

ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

ผลงานดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ระดับภาควิชา จากโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์

(MEDSWU QA Day) ประจำปี  2562  ชื่อผลงาน " เทคโนโลยีและการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับวิชาชีวเคมี "

 

kw

 

kw1

 

kw2

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวิจัยระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้ง 12 จำนวน 3 ผลงาน

และได้รับโล่การจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งหมด จำนวน 6 ผลงาน

โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

v1

 

v1

 

vv

 

v2

 

 

Page 1 of 7