Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ppt

ภาควิชาชีวเคมี ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาร่วมทำวิจัย 3 คน เป็นระยะเวลา  1 เดือน คือ Mr. Hiroaki  lkeda และ Mr. Tatsumi  Tsuji  จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน และ  Miss Sara  Mielke จากประเทศเยอรมันนี ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ

 

ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักควบคุมปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลระดับดี

ที่ได้รับรางวัลอาจารย์พรีคลินิกดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์เมื่อ  

จัดโครงการสัมนาการเรียนการสอนประกันคุณภาพ

เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และจัดงานปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง

ได้ส่งบอร์ดเข้าประกวดในหัวข้อนวัตกรรมประหยัดพลังงานในมิติใหม่

ในการจัดประกวดบอร์ด " กิจกรรม 5ส  ประหยัดพลังงานเพื่อพ่อ"

เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา