Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

     งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์  มศว

ในวันที่ 9 กันยายน  2563 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 1ss 

ss

 

2ss   

 

3ss

 

4ss

 

5ss

 

6ss

 

7ss

 

8ss

ภาควิชาช่ีวเคมี ได้รับประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา  2561 ณ วันที่ 28 สิงหาคม  2562

nn

 

 

lo

 

 

llo

 

sd

 

 

 

sdd

 

ssdd

 

sss

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2562  นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล  ผอ.สำนักงานคณบดี นำบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว

ถวายเทียนและจตุปัจจัย ไทยธรรม เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจุฬาภรณ์วนาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทั้งนี้ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

tt

 

tt1

 

tt2

 

tt3

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

ที่เวทีนานาชาติ เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเวทีนานาชาติ Nuremberg

ประเทศเยอรมันนี ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ผลงาน

kko

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562 คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร ได้จัดโครงการอบรมอัคคีภัย

โดย สถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพฯมหานคร มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

อบรมอัคคีภัย อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

AE

 

AE1

 

AE2

ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

ผลงานดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ระดับภาควิชา จากโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์

(MEDSWU QA Day) ประจำปี  2562  ชื่อผลงาน " เทคโนโลยีและการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับวิชาชีวเคมี "

 

kw

 

kw1

 

kw2

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวิจัยระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้ง 12 จำนวน 3 ผลงาน

และได้รับโล่การจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งหมด จำนวน 6 ผลงาน

โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

v1

 

v1

 

vv

 

v2

 

 

 

1. Miss Sara Mielke นิสิตแพทย์จากประเทศเยอรมันนี  ได้รับทุน IFMSA SCORE มาทำงานวิจัยที่ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 1-30  สิงหาคม  2559 ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี และคณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ จากสถาบัน Higher Education Academy

รุ่นแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2561 - มกราคม  2562 จำนวน 5 คน

wy

ขอแสดงสความยินดี กับ ผศ.ดร. วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม ที่ได้รับรางวัล " Star Teacher "

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

wt2

 

wt4

 

wt1

 

wt

 

wt3

Page 1 of 5