Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานการประกวดผลงานโครงการวันประกันคุณภาพ (MEDSWU QA Day)

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกีบ ผศ.ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล

ผลงานดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ระดับภาควิชา จากโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์

(MEDSWU QA Day) ประจำปี  2562  ชื่อผลงาน " เทคโนโลยีและการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับวิชาชีวเคมี "

 

kw

 

kw1

 

kw2

Last modified on Friday, 29 March 2019 07:03