Monday, 05 10th

Last update03:34:32 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ติดต่อหน่วยงาน

งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)

     โทร 0-3739-5451-5 ต่อ หัวหน้างาน 60419

                                            หน่วยศิลปกรรฒ 60420

                                            หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 60421-2

งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

     โทร 0-2649-5000 ต่อ 14107

 

 

 

 

You are here: Home ติดต่อหน่วยงาน