Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำแนะนำการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

 

Download เอกสารที่นี่

เงื่อนไขการบริจาค

***ระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา***

 


 
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

          เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกายดังนี้คือ

๑.      ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รับบริจาคร่างกายเฉพาะผู้ที่อยู่ในรัศมี 300 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร คือ เขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, นครนายก,ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, ปทุมธานี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ชลบุรี, สมุทรสาคร, ชัยนาท, สระบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี

๒.      การอุทิศร่างกายตนเองเมื่อถึงแก่กรรมเพื่อการศึกษา ไม่มีผลให้ผู้นั้นได้รับสิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัย หรือในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ประการใด หากแต่เป็นการกระทำด้วยจิตใจศรัทธาเท่านั้น

๓.      ผู้อุทิศร่างกายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๘๐ ปี (นับถึงวันที่ทำพินัยกรรมบริจาคร่างกาย)

๔.      ไม่เป็นโรคติดต่อดังนี้ คือ โรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ

๕.      ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น แขน ขาขาด หรือพิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป

๖.      ผู้อุทิศร่างกายต้องกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมอุทิศร่างกาย จำนวน ๑ ชุด (๔ แผ่น) ซึ่งติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๖๐-๑๕๓๒, ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๔-๕ ต่อ ๔๕๐๒ หรือสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.med.swu.ac.th/anatomyth/ และเลือกหัวข้อการบริจาคร่างกาย (Body donation)

๗.      เมื่อกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มคืนมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อนึ่งในการอุทิศร่างกายนั้น ท่านควรแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่สามารถติดต่อกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทราบด้วย

๘.      หากผู้อุทิศร่างกายต้องการจะยกเลิกการอุทิศร่างกาย กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยัง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแก้ไขข้อมูลและยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

๙.      หลังจากภาควิชาฯ รับศพผู้อุทิศร่างกายเรียบร้อยแล้ว ถือว่าร่างของผู้อุทิศร่างกายเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การดำเนินการใด ๆ หลังจากนี้จะอยู่ในระเบียบของทางมหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒทั้งสิ้น

๑๐.  รายละเอียดอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 


 
ข้อปฏิบัติสำหรับญาติเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม

๑.      เมื่อผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิตนำศพเข้าแช่ในโลงเย็น, ตู้เย็นเก็บศพ ฯลฯ ญาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบตามเบอร์โทรศัพท์แนบท้ายนี้ ภายใน ๑๒-๒๔ ชั่วโมง หากช้ากว่านี้จะฉีดน้ำยาดองได้ไม่ดี และร่างกายจะเสียสภาพไม่สามารถนำมาเรียนได้ กรุณาอย่าฉีดน้ำยารักษาศพเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถนำร่างไปศึกษาได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพเท่านั้นเมื่อได้รับแจ้งทางภาควิชาฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับร่างมาฉีดยารักษาสภาพศพ

-          วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้

( โทรศัพท์สายตรงภาควิชา: ๐๒-๒๖๐-๑๕๓๒

( โทรศัพท์สายใน: ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๔, ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๕ ต่อ ๔๕๐๒

( โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางภาควิชา ฯ: -

-          วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ และนอกเวลาราชการ ให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ดังนี้

( นายนพดล อินทรทัต:         ๐๘๖-๙๘๓-๓๖๙๑

( นายสมชัย โชติกวิบูลย์:       ๐๘๖-๙๗๖-๘๐๑๔

 ( นายหนุ่ม สิงสาระ:            ๐๘๔-๓๕๙-๔๓๕๔

๒.      ทางภาควิชาจะออกไปฉีดศพในระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หลังจากเวลานี้ทางเจ้าหน้าที่จะไปฉีดให้ในวันรุ่งขึ้น (เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนเบื้องต้นแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อศพผู้อุทิศร่างกายในช่วงเวลาดังกล่าว)

๓.      ในกรณีที่ญาติประสงค์จะทำการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้อุทิศร่างกาย ทางภาควิชาฯ อนุญาตให้ญาติตัดเส้นผม, เล็บ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้อุทิศร่างกายในการบำเพ็ญกุศล ส่วนร่างของผู้อุทิศร่างกายทางภาควิชาฯ จะรีบนำมาฉีดน้ำยาให้เร็วที่สุด เพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาสภาพร่างของผู้อุทิศร่างกาย

๔.      หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของญาติ กรุณาแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทราบด้วยเพื่อสะดวกในการติดต่อกับท่านในโอกาสต่อไป

๕.      เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ญาติทราบ โดยทางญาติไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในพิธีนี้ ในกรณีที่มีความประสงค์ต้องการนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาเอง โปรดแจ้งความประสงค์ในพินัยกรรมให้ชัดเจน

                                       

 

 


 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับศพดังนี้

๑.      ถึงแก่กรรมนานเกิน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่ได้ฝากผู้เสียชีวิตไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล

๒.      ศพผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่นมีคดีหรือเกี่ยวข้องกับคดีหรือที่ต้องผ่าพิสูจน์ หรืออุบัติเหตุ

๓.      ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ ๔

๔.     ศพที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น สูงอายุเกินไป, ศพเน่าเปื่อย, อวัยวะขาดหาย (ยกเว้นบริจาคดวงตา) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

๕.      ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการผ่าตัดซึ่งทำให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียแขนขาจากอุบัติเหตุยกเว้นดวงตา และผู้เสียชีวิตที่ถึงแก่กรรมจากโรคมะเร็งในช่องอกและช่องท้อง

๖.      ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว

๗.      ศพของผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกเขตจังหวัดที่ระบุไว้ตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ ๑

๘.      ศพที่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดการติดต่อโรคทางกระแสเลือดได้

๙.      สถานที่รองรับศพเต็ม

๑๐.  เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น รถรับศพเสีย, ไม่มีพนักงานขับรถ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

การอุทิศร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นิสิตที่เรียนทุกคนจะให้ความเคารพร่างของผู้บริจาคร่างกาย และเรียกท่านว่า อาจารย์ใหญ่ นิสิตทุกคนซาบซึ้งถึงเจตนารมณ์ของท่าน ที่ยอมเสียสละร่างกายให้ไว้ได้เล่าเรียน

 

Rภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขออภัยล่วงหน้าสำหรับศพที่ไม่สามารถรับได้ตามกรณีดังกล่าวข้างต้นR

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การรับอุทิศร่างกายเพื่อศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้กำหนดระเบียบการอุทิศร่างกายไว้ดังนี้

๑.      นำรูปถ่ายขนาด ๑×๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒ รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ มาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ เพื่อใช้ติดบัตรประจำตัว และใบพินัยกรรมมอบร่างกายของผู้อุทิศร่างกาย

๒.      กรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมการอุทิศร่างกาย จำนวน ๒ ฉบับ และวัตถุประสงค์ของการบริจาคร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ ให้เรียบร้อย

๓.      ยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมรูปถ่ายตามข้อ ๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย

๔.      รับบัตรประจำตัวและใบพินัยกรรมเก็บไว้ จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับบัตรประจำตัวนั้นขอให้นำติดตัวไว้เสมอ

๕.      ส่วนผู้ที่ Download แบบฟอร์มจากทาง website ของภาควิชา หรือติดต่อขอแบบฟอร์มทางไปรษณีย์กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และจัดส่งแบบฟอร์มและหลักฐานดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ที่

 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

 

๖.      ผู้อุทิศร่างกายที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้น เมื่อภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับหลักฐานครบเรียบร้อยแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จะจัดทำบัตรการอุทิศร่างกายและเสนอให้หัวหน้าภาควิชา ฯ และคณบดีลงนาม พร้อมทั้งเคลือบบัตรให้เรียบร้อย และจัดส่งบัตรประจำตัวพร้อมทั้งพินัยกรรม จำนวน ๑ ฉบับ ให้แก่ผู้อุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ต่อไป

๗.      เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ขอให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ภายใน ๑๒ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับร่างและฉีดน้ำยาดองเพื่อเก็บไว้ที่บ่อดองภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หลังจากนั้นประมาณ ๑-๒ ปี ถึงจะนำร่างให้นิสิตแพทย์ และทันตแพทย์ ทำการศึกษาต่อไป