Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำแนะนำการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

 

Download เอกสารที่นี่

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

 

          เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด ภาควิชา กายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกายดังนี้คือ

๑.     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รับบริจาคร่างกายเฉพาะผู้ที่อยู่ในรัศมี ๒๐๐-๒๕๐ กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร คือ เขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, นครนายก,ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, ปทุมธานี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ชลบุรี, สมุทรสาคร, ชัยนาท, สระบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี

๒.     การอุทิศร่างกายตนเองเมื่อถึงแก่กรรมเพื่อการศึกษา ไม่มีผลให้ผู้นั้นได้รับสิทธิพิเศษจากมหาวิทยาลัย หรือในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ประการใด หากแต่เป็นการกระทำด้วยจิตใจศรัทธาเท่านั้น

๓.     ผู้อุทิศร่างกายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๘๐ ปี (นับถึงวันที่ทำพินัยกรรมบริจาคร่างกาย)

๔.     ไม่เป็นโรคติดต่อดังนี้ คือ โรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ

๕.     ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น แขน ขาขาด หรือพิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป

๖.     ผู้อุทิศร่างกายต้องกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมอุทิศร่างกาย จำนวน ๑ ชุด (๔ แผ่น) ซึ่งติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๖๐-๑๕๓๒, ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๔-๕ ต่อ ๔๕๐๒

๗.     เมื่อกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มคืนมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อนึ่งในการอุทิศร่างกายนั้น ท่านควรแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่สามารถติดต่อกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทราบด้วย

๘.     หากผู้อุทิศร่างกายต้องการจะยกเลิกการอุทิศร่างกาย กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยัง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแก้ไขข้อมูลและยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

๙.     หลังจากภาควิชาฯ รับศพผู้อุทิศร่างกายเรียบร้อยแล้ว ถือว่าร่างของผู้อุทิศร่างกายเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การดำเนินการใด ๆ หลังจากนี้จะอยู่ในระเบียบของทางมหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒทั้งสิ้น

รายละเอียดอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อปฏิบัติสำหรับญาติเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม

 

๑.     เมื่อผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิตนำศพเข้าแช่ในโลงเย็น, ตู้เย็นเก็บศพ ฯลฯ ญาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบตามเบอร์โทรศัพท์แนบท้ายนี้ ภายใน ๑๒-๒๔ ชั่วโมง หากช้ากว่านี้จะฉีดน้ำยาดองได้ไม่ดี และร่างกายจะเสียสภาพไม่สามารถนำมาเรียนได้ กรุณาอย่าฉีดน้ำยารักษาศพเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถนำร่างไปศึกษาได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพเท่านั้นเมื่อได้รับแจ้งทางภาควิชาฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับร่างมาฉีดยารักษาสภาพศพ

-        วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้

( โทรศัพท์สายตรงภาควิชา: ๐๒-๒๖๐-๑๕๓๒

( โทรศัพท์สายใน: ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๔, ๐๒-๒๖๐-๒๒๓๕ ต่อ ๔๕๐๒

( โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางภาควิชา ฯ: ๐๘๑-๔๒๘-๗๗๕๑

-        วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ และนอกเวลาราชการ ให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ดังนี้

( นายนพดล อินทรทัต:        ๐๘๖-๙๘๓-๓๖๙๑

( นายสมชัย โชติกวิบูลย์:       ๐๘๖-๙๗๖-๘๐๑๔

( นายวันชัย ฟักแฟง:           ๐๘๗-๘๑๒-๙๙๐๐

 ( นายหนุ่ม สิงสาระ:            ๐๘๔-๓๕๙-๔๓๕๔

๒.     ทางภาควิชาจะออกไปฉีดศพในระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หลังจากเวลานี้ทางเจ้าหน้าที่จะไปฉีดให้ในวันรุ่งขึ้น (เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนเบื้องต้นแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อศพผู้อุทิศร่างกายในช่วงเวลาดังกล่าว)

๓.     ในกรณีที่ญาติประสงค์จะทำการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้อุทิศร่างกาย ทางภาควิชาฯ อนุญาตให้ญาติตัดเส้นผม, เล็บ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้อุทิศร่างกายในการบำเพ็ญกุศล ส่วนร่างของผู้อุทิศร่างกายทางภาควิชาฯ จะรีบนำมาฉีดน้ำยาให้เร็วที่สุด เพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาสภาพร่างของผู้อุทิศร่างกาย

๔.     หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของญาติ กรุณาแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทราบด้วยเพื่อสะดวกในการติดต่อกับท่านในโอกาสต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ญาติทราบ โดยทางญาติไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในพิธีนี้ ในกรณีที่มีความประสงค์ต้องการนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาเอง โปรดแจ้งความประสงค์ในพินัยกรรมให้ชัดเจน

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับศพดังนี้

 

๑.     ถึงแก่กรรมนานเกิน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่ได้ฝากผู้เสียชีวิตไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล

๒.     ศพผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่นมีคดีหรือเกี่ยวข้องกับคดีหรือที่ต้องผ่าพิสูจน์ หรืออุบัติเหตุ

๓.     ศพที่เสียชีวิตด้วยโรคตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ ๔

๔.     ศพที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น สูงอายุเกินไป, ศพเน่าเปื่อย, อวัยวะขาดหาย (ยกเว้นบริจาคดวงตา) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

๕.     ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการผ่าตัดซึ่งทำให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียแขนขาจากอุบัติเหตุยกเว้นดวงตา และผู้เสียชีวิตที่ถึงแก่กรรมจากโรคมะเร็งในช่องอกและช่องท้อง

๖.     ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว

๗.     ศพของผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกเขตจังหวัดที่ระบุไว้ตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ข้อ ๑

๘.     ศพที่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดการติดต่อโรคทางกระแสเลือดได้

๙.     สถานที่รองรับศพเต็ม

๑๐. เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น รถรับศพเสีย, ไม่มีพนักงานขับรถ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

การอุทิศร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นิสิตที่เรียนทุกคนจะให้ความเคารพร่างของผู้บริจาคร่างกาย และเรียกท่านว่า อาจารย์ใหญ่ นิสิตทุกคนซาบซึ้งถึงเจตนารมณ์ของท่าน ที่ยอมเสียสละร่างกายให้ไว้ได้เล่าเรียน

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขออภัยล่วงหน้าสำหรับศพที่ไม่สามารถรับได้ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

 

เพื่อให้การรับอุทิศร่างกายเพื่อศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้กำหนดระเบียบการอุทิศร่างกายไว้ดังนี้

๑.     นำรูปถ่ายขนาด ๑×๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒ รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ มาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ เพื่อใช้ติดบัตรประจำตัว และใบพินัยกรรมมอบร่างกายของผู้อุทิศร่างกาย

๒.     กรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมการอุทิศร่างกาย จำนวน ๒ ฉบับ และวัตถุประสงค์ของการบริจาคร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ ให้เรียบร้อย

๓.     ยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมรูปถ่ายตามข้อ ๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย

๔.     รับบัตรประจำตัวและใบพินัยกรรมเก็บไว้ จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับบัตรประจำตัวนั้นขอให้นำติดตัวไว้เสมอ

๕.     ส่วนผู้ที่ Download แบบฟอร์มจากทาง website ของภาควิชา หรือติดต่อขอแบบฟอร์มทางไปรษณีย์กรุณากรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และจัดส่งแบบฟอร์มและหลักฐานดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ที่

 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

 

๖.     ผู้อุทิศร่างกายที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้น เมื่อภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับหลักฐานครบเรียบร้อยแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จะจัดทำบัตรการอุทิศร่างกายและเสนอให้หัวหน้าภาควิชา ฯ และคณบดีลงนาม พร้อมทั้งเคลือบบัตรให้เรียบร้อย และจัดส่งบัตรประจำตัวพร้อมทั้งพินัยกรรม จำนวน ๑ ฉบับ ให้แก่ผู้อุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ต่อไป

เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ขอให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ภายใน ๑๒ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับร่างและฉีดน้ำยาดองเพื่อเก็บไว้ที่บ่อดองภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หลังจากนั้นประมาณ ๑-๒ ปี ถึงจะนำร่างให้นิสิตแพทย์ และทันตแพทย์ ทำการศึกษาต่อไป