Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตร

new nisit3

 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตร์ภาควิชารับผิดชอบการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 , 2, และ 3 ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

- ชีววิทยาเซลล์มนุษย์ (พพ 121) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(2-3)

- ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (พศก 201) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(3-0)

- ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (พศก 202) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(3-0)

- พันธุศาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต (พพ 221) จำนวน 4 หน่วยกิต 4(3-3)

- อิมมูโนวิทยา(พพ 223) จำนวน 2 หน่วยกิต 2(1-3)

- ระบบประสาทและการเคลื่อนไหว(พพ 225) จำนวน 5 หน่วยกิต 5(4-3)

- ระบบประสาทส่วนกลาง(พพ 226) จำนวน 5 หน่วยกิต 5(4-3)

- ระบบต่อมไร้ท่อ(พพ 227) จำนวน 2 หน่วยกิต 2(1-3)

- ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด(พพ 321) จำนวน 5 หน่วยกิต 5(4-3)

- ระบบปัสสาวะ(พพ 322) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(2-3)

- ระบบทางเดินหายใจ (พพ 323) จำนวน 4 หน่วยกิต 4(3-3)

- ระบบโลหิตวิทยา (พพ 324) จำนวน 4 หน่วยกิต 4(3-3)

- ระบบทางเดินอาหาร (พพ 325) จำนวน 5 หน่วยกิต 5(4-3)

- ระบบสืบพันธุ์ (พพ 326) จำนวน 3 หน่วยกิต 3(2-3)

สำหรับรายวิชา พพ 225 พพ 226 และ พพ 325 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน การทำงานกับภาควิชาอื่น ๆ ในการบริหารรายวิชานอกเหนือจาก 3 รายวิชาดังกล่าว ภาควิชาฯจะเป็นผู้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสอนและเป็นกรรมการร่วมในวิชานั้น ๆ เท่านั้น

หลักสูตรทัตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับผิดชอบการสอนนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ใน 3 รายวิชาดังนี้

- AN 231 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับทันตะแพทย์

- AN232 จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับทันตแพทย์

- AN233 ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำหรับทันตแพทย์


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบการสอนนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา AN121 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

รับผิดชอบการสอนนิสิตปริญญาเอก และปริญญาโทในหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ และอณูชีววิทยา

รายวิชา BMS701 เซลล์ชีววิทยาขั้นสูง

ด้านการวิจัย

- สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานหรือประยุกต์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์

- สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- สนับสนุนในการขอทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- สนับสนุนการฝึกอบรม การเสนอผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

- เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ด้านการบริการวิชาการ

สนับสนุนบุคลากรให้เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ กรรมการควบคุม/ สอบ ปริญญานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- สนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการด้านการสอนให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ชุมชน หรือสังคมทั่วไป

- สนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ โดยให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นจำลองโครงสร้างมนุษย์และค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆในการปรับปรุงและจัดรูปแบบ ให้พิพิทธภัณฑ์ดียิ่งขึ้น

- อาจารย์ในภาควิชาออกตรวจรักษาทางคลินิกให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สนับสนุนให้บุคลากรในภาควิชาร่วมออกบริการชุมชนกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในถิ่นธุรกันดาร


ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชามีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 กิจกรรม

- แผนการทำงานพิธีทำบุญรับอาจารย์ใหญ่

- แผนการทำงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

 

ด้านการประกันคุณภาพ

- กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านการประเมินคุณภาพของภาควิชา

- กำหนดคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของภาควิชา

- สนับสนุนบุคลากรให้เข้าฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ

- ร่วมมือเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา

- สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้นปีของนิสิต

- สนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆของนิสิต