Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
anatomy

anatomy

พิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ โดยนิสิตทันตแพทย์และคณาจารย์ ประจำปี2565

C64B96A7-1B2F-40EB-B5EA-CCE1EBE2E076

 

C08F7FF0-55F1-4D8B-AFFD-29085B716211

A519E038-04D3-4568-912B-E1A12BC07D99

49154ACD-4E15-4B28-9274-9B5A7975589A

8F1607C2-4691-47A3-801B-F0C498E351FC

7D02D8CC-D171-4308-AF35-1AF402D0F3D1

7D02D8CC-D171-4308-AF35-1AF402D0F3D1

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565 รุ่น4

เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (manuscript) ภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2565  โรงแรมราวินทรา พัทยา .ชลบุรี เคยได้รับเกียรติจากศ.ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทลัยธรรมศาสตร์ .ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรศ.ดรโยธิน แสวงดี สถาบันวิจัย ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มศว และ รศ.ดร.อัจฉริยา รังษีรุจิ คณะวิทยาศาสตร์ มศว มาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ แนวคิด พร้อมยกตัวอย่าง ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

5C70F6AD-04A5-4B4A-954A-09EBEF7EC32429A45F15-C1D4-47D6-9A86-A5BD8CEC5E4953ED63E6-FBF5-4B09-B023-C92D4BEDCA92DB6968E8-8303-400A-B26C-9E42DC112431

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ .สพ.ดรรัฐจักร รังสิวิวัฒน์ และ ผศ.ดรสมใจ อภิเศวตกานต์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัยจากคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565

B277FEDA-474E-4ED3-97D5-C89A7849B0B8

2893F42B-02C8-4AA8-BA33-833E45B3AA0D

BD7504DF-A6C2-49A5-BB07-2E85F42EF763

รศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน และรศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาควิขากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ มศว รับถุงบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จากนายวิศรุต จิตร์ศิริ ที่ได้บริจาคให้กับภาควิชา  ในวันที่ 21 มีนาคม 2565

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิก ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564

เพิ่มเติม click_here

IMG 6368

IMG 6365IMG 6366IMG 6367IMG 6369IMG 6370

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำ 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

23F77100-04BD-47F5-94AB-2E232ED7A3F2

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

260167978 1865242597002497 3883070526942925217 n

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2564 ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก) เรื่อง characterization of stem cells from human ovarian follicular fluid; a potential source of autologous stem cell for cell-based therapy

244528619 1828247577368666 4791869162860694849 n

 

244982473 1828247660701991 3801207216732244822 n

 

244419452 1828247594035331 4337938916482590151 n

C79F3EC8-46A4-4534-8A91-7818E4D27388

 

FF4F2BEE-C910-49DA-AA89-420203B8A777

 


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ  หัวหน้าภาควิขากายวิภาคศาสตร์  เป็นตัวแทนภาควิชา เข้ารับรางวัลจาก รศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก ในฐานะที่ภาควิชาได้ผลคะเเนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาสูงสุด พรีคลินิก อันดับที่ 3  และรางวัลสัดส่วนผลงานทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์สูงสุด อันดับที่ 3

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มศว ในด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ.โรงเเรม Pullman พัทยากลาง

131432259 1599641773562582 4717883749763481918 n

Page 1 of 15