Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • ความเป็นมา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 gfb,

 • รูปแบบตึกกร็อส (ตึก18)

  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

 • พิพิธภัณฑ์กายฯ

  อยู่ที่ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่

  อยู่ชั้น 5

เกี่ยวกับเรา

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 อ่านเพิ่ม...  
ปฏิทิน ของภาควิชา

 

 

 

การบริจาคร่างกาย

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดรับผู้บริจาคร่างกาย(อาจารย์ใหญ่) อ่านเพิ่ม...

 

 

ผลงานวิจัยและรางวัล

2หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในภาควิชา อ่านเพิ่ม... 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ คลิกที่นี่
 


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren มาบรรยายในหัวข้อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren มาบรรยายในหัวข้อ " Teaching and Research in Anatomy "
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Alistair Warren เป็น Vice Dean Early ...

Read more

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร แก่นักเรียน จากโรงเรียนบดินทร์เดชา 2 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร แก่นักเรียน จากโรงเรียนบดินทร์เดชา 2
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้...

Read more

ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสดีปีใหม่
ตัวแทนบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เพื่อสวัสด...

Read more

ตัวแทบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบท่านคณบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ตัวแทบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบท่านคณบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่
  ตัวแทบุคลากรของภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าพบท่านคณบดี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบ...

Read more

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิสิฐ และ รศ.ดร.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิสิฐ และ รศ.ดร.หัทยา เพชรพิบูลย์ไทย
บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งปี2562นี้ มี2ท่าน คือ รศ.ดร.วิภาวี อ...

Read more

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"non viral modified mesenchymal stem cells for solid cancer treatment"
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"non viral modified mesenchymal stem cells for solid cancer treatmen...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ใ...

Read more

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อไปทำวิจัยร่...

Read more

อาจารย์ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงประยุกต์แก่บุคคลภายนอก ครั้งที่2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงประยุกต์แก่บุคคลภายนอก ครั้งที่2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงประยุกต์แก่บุคคลภายนอก ครั้งที่2 เป็นโครงการต่อเนื่อง3...

Read more

แหล่งความรู้

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Login