Monday, 11 18th

Last update07:20:35 AM

  • REGISTER
    *
    *
    *
    *
    *
    *

    Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

S  11771907

งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง
เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ณ ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 S  11771906

 

S  11771908

 

S  11771909

 

S  11771910

 

S  11771911

 

S  11771912

 

S  11771913

 

S  11771914

 

S  11771915

 

S  11771916

 

S  11771917

You are here: Home Sample Data-Articles งานบริหารและธุรการ งานแพทยศาสตรศึกษา งานเวชนิทัศน์ และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนากระบวนการให้บริการด้าน สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดเลี้ยงรับรอง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น