Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพ สาขาอณูชีววิทยาที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ในการพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิต อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาชีพ สาขาอณูชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ในการพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม นำประเทศไทยเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากล โดยมีแนวทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ