Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ทุนภายนอก
            นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อณูชีววิทยา สามารถยื่นความจำนงขอ รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) โครงการปริญญาเอกจากสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และอื่นๆ เป็นต้น