Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

     medswulogo100 คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา   

 

1   รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ที่ปรึกษา  
 2   ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต ประธานกรรมการ  
 3   ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน กรรมการ  
 4   ผศ.นพ.มณฑล ว่องวันดี กรรมการ  
 5   นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต กรรมการ  
 6   นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ กรรมการ  
 7   นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล กรรมการและเลขานุการ  
 8   นพ.อัศวิน สุดเจริญ กรรมการ  
9   นพ.นพรัตน์ ฤชากร กรรมการ  
10  พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น กรรมการ  
11  พญ.กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย กรรมการ
12  นพ. สุชัจจ์ศรีชลวัฒนา  กรรมการ
13  พญ.จารุวรรณ  สังข์มาลา  กรรมการ
14  พญ.นภัส  วุฒิเลิศเจริญวงศ  กรรมการ
15  นพ.ศุภกร  หวังทรัพย์ทวี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

     download icon50 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา