Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

     medswulogo100 คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา   

 

1   รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ที่ปรึกษา  
 2   ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต ประธานกรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3   ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4   นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต  กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5   นพ.ฉัตรชัย กรีพละ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6   นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7   นพ.นพรัตน์ ฤชากร กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 8   นพ.กรวัฒน์  สวนคล้าย กรรมการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   นพ.มณฑล ว่องวันดี กรรมการและเลขานุการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     download icon50 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา