Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ตารางปฏิบัติงานและการอยู่เวร

 medswulogo100 ตารางปฏิบัติงานทั่วไปและกิจกรรมกลางของภาควิชา

tb01

 

 medswulogo100 ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

     download icon50 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 / แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2

     download icon50 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 / แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3

     download icon50 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 / แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4

 

 medswulogo100  ตารางเวรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน นอกเวลาราชการ

     Download 30 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2562