Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียน

 

 

คู่มือแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอายุรศาสตร์   medswulogo100
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์  Download
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
 Download
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา  medswulogo100
มาตรฐานขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์  medswulogo100
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3  Download
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2
 Download
ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1
 Download
ตารางการบรรยายทางวิชาการ  medswulogo100
ตารางกิจกรรมวิชาการ วันพฤหัสบดี  Download
ตารางกิจกรรม Clinicopathologic conference  Download