Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ทำเนียบศิษย์เก่า (ALUMNI)

ศิษย์เก่าที่จบวุฒิบัตร อายุรแพทย์

 

รุ่นที่ 1 ปี 2556

anusorn2
พญ.อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธุ์
 
รุ่นที่ 2 ปี 2557
01 29 03 02
นพ.ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร นพ.ภัทร ชุติมานุกุล นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย
       
รุ่นที่ 3 ปี 2558
nnc 36 npr01
นพ.กรวัฒน์ สวนคล้าย พญ.ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์ พ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม นพ.นพรัตน์ ฤชากร
       
 รุ่นที่ 4 ปี 2559
04 05 06 07
 นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย  นพ.บวร วีระสืบพงศ์  นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร  พญ.ธีรดา ศิริปุณย์
08 09  
พญ.จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์ พญ.ณัฐาภิญญ์ ธนินรัฎฐภัทร์  
     
รุ่นที่ 5 ปี 2560
10 11 12 13
นพ.คณิต อุ่นโชคดี นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล นพ.ธนารัตน์ ฤชากร นพ.วงศกร เหลืองพิพัฒน์
14 15 16 17
นพ.ศุภวุฒิ โชติแสน พญ.บทม์มัย เดชะเทศ พญ.น้ำใส ภู่เกียรติ พญ.มนัสวี วัสสระ
18      
พญ.ศิริลักษณ์ สุทธินนท์
 
รุ่นที่ 6 ปี 2561
นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน พญ.กันตา มักพันธ์เจริญกิจ พญ.ณัชวัลย์ ตันติธนารัตน์ พญ.ณัฐพร ภวัครานนท์
นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน พญ.กันตา มักพันธ์เจริญกิจ พญ.ณัชวัลย์ ตันติธนารัตน์ พญ.ณัฐพร ภวัครานนท์
พญ.ธนยา	ศิริปุณย์ นพ.พีรภัทร	ธนาพงศธร พญ.ปิยนุช ปิยสาธิต พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น
พญ.ธนยา ศิริปุณย์ นพ.พีรภัทร ธนาพงศธร พญ.ปิยนุช ปิยสาธิต พญ.ปิยะพร ชื่นกลิ่น
พญ.รัชนก สรรพวัฒน์
พญ.รัชนก สรรพวัฒน์