Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
pattama

pattama

จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMARTประจำปีงบประมาณ 2560-2562

จัดประชุมวิชาการ"รามาสัญจร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากองค์การเภสัชกรรม

" มือสะอาด ปราศจากเชื้อ" รุ่นที่ 3 - 4 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส

จัดโดย "ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ร่วมกับสปสช. เขต 4

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมประจำปีการศึกษา 2560 

ประธานชุมนุมดนตรีไทย ปีการศึกษา 2557 และนิสิตแพทย์ทวีชัย สายวงศ์ 

โดยมีวิทยากร ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย และผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร