Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เรื่อง การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการพัฒนาข้อสอบ

 เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (วว.อายุรศาสตร์โรคไต)  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G ตึกศูนย์การแพทย์ ฯ

วันศุกร์ที่  22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 6 ตึกคณะแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2561