Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

" มือสะอาด ปราศจากเชื้อ" รุ่นที่ 3 - 4 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส

จัดโดย "ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ร่วมกับสปสช. เขต 4

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมประจำปีการศึกษา 2560 

ประธานชุมนุมดนตรีไทย ปีการศึกษา 2557 และนิสิตแพทย์ทวีชัย สายวงศ์ 

โดยมีวิทยากร ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย และผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร

Page 2 of 2